Chào mừng quý vị đến với Câu lạc bộ thành viên Hải Phòng.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Kết quả chọn đội tuyển HSG dự thi cấp Thành phố các môn văn hoá THCS

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Bộ phận THCS
Người gửi: Nguyễn Thành Tựu (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:13' 11-03-2010
Dung lượng: 50.0 KB
Số lượt tải: 35
Số lượt thích: 0 người


danh s¸ch ®éi tuyÓn dù thi cÊp thµnh phè
M«n ho¸ häc
STT hä vµ tªn ngµy sinh líp tr­êng thcs ghi chó
1 ph¹m v¨n tu©n 17.11.1995 9c Cao Minh
2 ®ç viÖt anh 30.07.1995 9b Ng . B. Khiªm
3 ®oµn thÞ ph­¬ng 20.05.1995 9d Ng . B. Khiªm
4 hoµng h÷u m¹nh 06.06.1995 9d Hoµ B×nh
5 ph¹m hïng tiÕn 03.02.1995 9A ®ång Minh
6 nguyÔn xu©n th¸i 20.09.1995 9A Ng . B. Khiªm
7 ph¹m trung nguyªn 23.12.1995 9b Ng . B. Khiªm
8 NguyÔn V¨n Minh 02.07.1995 9A Tam §a
9 nguyÔn anh v¨n 28.03.1995 9b VÜnh Phong
10 ®oµn thÞ dung 05.09.1995 9A Céng HiÒn
"VÜnh B¶o, ngµy 11 th¸ng 03 n¨m 2010"
 
Gửi ý kiến