Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Phương Thảo
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Quán Toan
Quận/huyện Quận Hồng Bàng
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Lớp 4
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 13 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2063 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2144 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này